Mødedato: 24-03-1999

Advokatrådet og Realkreditrådet – aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Resumé

Realkreditrådet har ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgt om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1, til en aftale om salærbe-regning, som er indgået med Advokatrådet. Aftalen finder anvendelse, når et realkreditinstitut an-moder en advokat om at inkassere en forfalden pantefordring eller om at repræsentere realkreditin-stituttet ved en tvangsauktion, som er rekvireret af instituttet eller en anden pant- og/eller udlæg-shaver. For de almindeligt forekommende ydelser bestemmer aftalen salærets størrelse i kroner og øre. For sjældnere forekommende ydelser indeholder aftalen vejledende bestemmelser om salærbe-regningen. Styrelsen finder ikke, at Realkreditrådets ansøgning kan imødekommes. I relation til § 9 er der tale om, at aftalen fastsætter priser eller vejledende prisberegningsregler for advokatydelser. Betingelserne i § 8, stk.1 er ikke opfyldt, idet aftalen ikke fremmer effektivitet og udelukker kon-kurrencen på en væsentlig del af markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Tjenesteydelser

Samhandeler

Ikke angivet