Sorter

Mødedato

Blue Equity III K/S’ erhvervelse af enekontrol over Stenger & Ibsen Construction Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfattede at Blue Equity III erhvervede enekontrol over Stenger & Ibsen Construction Holding A/S inklusive følgende tre datterselskaber: Stenger & Ibsen Construction Sverige AB, Stenger & Ibsen Construction A/S og Stenger & Ibsen Construction Norge A/S. Disse selskaber betegnes samlet ”SIC”. Fusionen sker ved, at Blue Equity erhverver 100 pct. af aktierne i SIC fra selskabets nuværende ejere, hvorefter en af de nuværende ejere reinvesterer og får en ejerandel på 37,5 pct. i SIC. Blue Equity III vil efter fusionen ultimativt eje 62,5 pct. og dermed erhverve enekontrol over SIC. Stenger & Ibsen Construction Holding A/S ejer ovennævnte tre datterselskaber, som er entreprenørvirksomheder, der udfører projekter, der omfatter infrastrukturarbejdet ifm. etablering af vindmølleparker på land. Stenger & Ibsen Construction services omfatter alt fra teknisk rådgivning, planlægning af anlægsbyggeriet, etablering af kabler, veje og vindmøllernes fundament til selve anlægsarbejdet. Stenger & Ibsen Construction er aktive i Danmark, Norge og Sverige samt i begrænset omfang i Finland og på Færøerne. Blue Equity III er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder bl.a. Sonne A/S, Eltronic Wind Solutions A/S, Blaaholm A/S og Biir A/S. Disse fire selskaber yder blandt andet services til vindindustrien og fusionerer under navnet Enabl, som bliver en produkt- og konsulentvirksomhed, der bl.a. skal levere udstyr og konsulentydelser til vindmølleproducenter. Blue Equitys fonde ejer også porteføljeselskabet Kohsel A/S, der udvikler, producerer og sælger el-transformere m.v. til bl.a. solpanel- og vindmølleindustrien. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Velfungerende Markeder 52 - Standarders økonomiske virkning på konkurrence

Resumé

I artiklen fokuseres især på produktstandarder, som kan øge prisniveauet i markedet og medføre velfærdstab. Dette kan både ske, når en de facto standard øger den faktiske produktkvalitet, eksempelvis bedre brandsikkerhed ved et byggemateriale, og særligt når standarden ændrer den "opfattede" kvalitet hos forbrugeren, fx ved at give indtryk af, at produktet er klimavenligt, uden at det reelt er tilfældet - såkaldt greenwashing.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Artikel
Udfald
Artikel
Mødedato

NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af LGT Group AB

Resumé

Transaktionen finder sted ved, at NTG overtager 100 pct. af aktierne i LGT, hvorefter LGT’s aktive datterselskaber bliver driftsselskaber i NTGkoncernen. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande.
Virksomheden fragter gods i alle størrelser og drives i en række driftsselskaber. Under NTG’s aktiviteter hører godstransport (freight forwarding) på vej i Europa (det europæiske kontinent og UK), hvoraf langt størstedelen er tværnational, lageraktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af gods) samt sø- og luftfragt. LGT driver vognmands- og speditionsvirksomhed gennem en række driftsselskaber. LGT udfører godstransport på vej med fokus på møbeltransport samt lageraktivitet. LGT udfører sin aktivitet i Europa med fokus på de nordiske lande. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axel Kaufmann ApS - Bødevedtagelse

Resumé

Axel Kaufmann ApS, der står bag tøjkæden ”Kaufmann”, har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har vedtaget en bøde på 3.700.000 kroner. Overtrædelsen er sket i perioden november 2014 til december 2017, hvor Axel Kaufmann har udvekslet informationer med en anden virksomhed, der også driver tøjforretninger. Informationerne handlede eksempelvis om virksomhedens påtænkte salgspriser og rabatter ved udsalg og kampagner. Det gjaldt blandt andet butikker i Frederiksberg Centret og Lyngby Storcenter. Bødens størrelse er fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af Kaufmanns omsætning. Sagen var en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse fra 24/6-2020.

Mødedato

Moment A/S' erhvervelse af enekontrol over Xterna A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved, at Moment A/S erhverver enekontrol over Xterna A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Moment A/S er del af Axcel Fund VI, der er kontrolleret af Axcel Management A/S. Xterna
A/S er før Transaktionen ejet af Nova Holding Viborg ApS, 4-M Invest ApS, Santa Holding ApS og GJERSHOLT ApS.
Moment A/S er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Moment A/S har aktiviteter inden for de fleste uddannelsesniveauer. Moment A/S ejer Protemp (dansk vikarbureau med særlig fokus på industrien), TeamVikaren (dansk vikar- og rekrutteringsbureau) samt Job InWest Vikar ApS (dansk vikarbureau med særlig fokus på bygge- og anlæg samt industri/produktion). Endvidere ejer Moment A/S
rekrutteringsvirksomheden Eterni, der i Danmark er aktiv inden for arbejdsformidling. Xterna A/S er et dansk landsdækkende vikarbureau med fokus på bygge og anlæg. Xterna A/S har også begrænsede aktiviteter inden for rekruttering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel VI's erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S

Resumé

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvorved Axcel VI bliver majoritetsejer. Med transaktionen erhverver Axcel VI således enekontol over P-Prodata og ProData Holding, der ejer ProData Consult A/S (samlet "ProData"), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive
Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i 17 porteføljeselskaber, som er aktive indenfor en række forskellige brancher. Fire af Axcels porteføljeselskaber er aktive indenfor IT-området. Dette er AddPro, Loopia, SuperOffice og Fronmatec. Heraf er det kun AddPro, der ligesom ProData tilbyder IT-services, hvorimod Loopia er aktiv indenfor levering af web hosting, domænenavne og merværditjenester, SuperOffice er aktiv indenfor udvikling af CRM software, mens Frontmatec er aktiv indenfor udvikling af software til den globale fødevareindustri. AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder application development, administration, cloud computing, IT-infrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. AddPro er primært aktiv i Sverige, men har også salg i Danmark. ProData er et IT-konsulenthus, der stiller IT-konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt af kundens behov tilbydes også andre typer af konsulentrådgivning, herunder bl.a. IT og Management konsulentrådgivning, Nearshoring-as-a-Service (NaaS) og digitalisering af konsulent-administration. ProData har hovedsæde i København og har afdelinger og/eller datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Polen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Scan Office Group A/S’ erhvervelse af Mogens Daarbak A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusion erhverver Scan Office Group A/S 100 pct. af kapitalandelene i Mogens Daarbak A/S, hvorefter Scan Office Group A/S opnår enekontrol over Mogens Daarbak A/S. Scan Office Group A/S består af to divisioner; Scan Office-divisionen og Redoffice Scan Office-divisionen. Scan Office-divisionen er aktiv inden
for rådgivning og salg af indretningsløsninger til erhvervslivet, såvel privat som offentligt, mens Redoffice Scan Office-divisionen er aktiv inden for mere traditionel kontorforsyning, som omfatter salg af kontorartikler, kontorudstyr, emballage, promotionsartikler mv. Scan Office Group A/S har herudover fælles kontrol med selskabet BOP Scan Office ApS, som sælger brugte kontormøbler. Mogens Daarbak A/S er totalleverandør til det danske private erhvervsliv, som sælger alle de produkter, som en almindelig virksomhed har brug for i hverdagen, herunder kontorartikler, emballage, promotionsartikler, kontormøbler, beplantning, kopi/print- og kaffeløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af Godt Smil Dental Holding ApS

Resumé

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. erhvervede ved fusionen kontrol over Godt Smil Dental Holding ApS. ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. er et investeringsselskab med investeringer i mange forskellige brancher, der forvaltes af Intermediate Capital Group PLC, en international kapitalforvalter, som er børsnoteret i London. Intermediate Capital Group PLC forvalter ikke øvrige selskaber, der er relateret til Godt Smil Dental Holding ApS’ aktiviteter. Godt Smil Dental Holding ApS er holdingselskab for tandlægekæden Godt Smil, der består af 30 tandklinikker over hele Danmark. Godt Smil er en tandplejeleverandør, som dækker følgende tre hovedtyper af tandbehandlinger: forebyggende, almindelige og komplekse. Godt Smil Dental Holding ApS leverer udover centraliseret marketing og branding på kædeniveau også supportfunktioner til de enkelte klinikker i form af bl.a. kundeservice, HR og IT-funktioner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Nalka Invest AB’s erhvervelse af enekontrol over Certego A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY

Resumé

Ved transaktionen erhverver Nalka Invest AB enekontrol over Certego-gruppen. Certego-gruppen er leverandør af sikkerhedsløsninger i Norden og har afdelinger i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Certego-gruppen har hovedsæde i Västerås, Sverige. Certego A/S er aktiv i Danmark og leverer totalløsninger inden for sikkerhed, herunder for både mekanisk, elektromekanisk og elektronisk sikkerhedsudstyr (heriblandt låse og cylindere, adgangskontrol, overvågningskameraer, alarmer m.m.). Certego A/S’ kundegruppe er varieret, navnlig omfattende lejligheds- og virksomhedskomplekser (B2B) og offentlige kunder (B2P). Nalka Invest AB er et svensk investeringsselskab, der investerer i små- og mellemstore private selskaber i Norden inden for forskellige industrier og sektorer. Nalka Invest AB’s porteføljeselskaber med aktiviteter i Danmark er Best Transport Danmark ApS, Eson Pac Denmark A/S, Lekolar SIS A/S, OneMed A/S og Prototal Damvig A/S. Nalka Invest AB er kontrolleret af Interogo Holding AG, der har porteføljeselskaber i Sverige, Danmark, Norge og Finland, og som er ejet af Interogo Foundation Goldcup 27959 AB (under navneændring til Locksley Holding AB), der er 100 pct. ejet af Nalka Invest AB og har som eneste formål at eje aktierne i Certego-gruppen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt