På denne side findes en database over danske konkurrenceretsafgørelser.

Databasen rummer alle danske afgørelser fra Konkurrencerådet, Konkurrence & Forbrugerstyrelsen samt Konkurrenceankenævnet siden 1. januar 1998. Endvidere er pressemeddelelser, notater og vejledninger medtaget sammen med danske og udenlandske analyser, betænkninger og rapporter. Via søgefeltet kan der søges direkte i teksten. Resume og branchekode er tilføjet og ikke hentet direkte fra afgørelserne. I kolonnen proces er det angivet om sagen blev videreført i ankenævn eller ved domstol eller har medført en erstatningssag eller straffesag.

Databasen er stadig under opbygning i forhold til resumer, branchekoder og krydsreferencer. Databasen er dog komplet i forhold til søgning i de underliggende afgørelser m.v. Ankenævnssager er aktuelt opført selvstændigt men skal gradvist overføres til de underliggende rådssager. Enkelte domme mangler og søgefunktionen skal optimeres. Enkelte sager har ikke kunne skaffes i søgebart pdf. format. Spørgsmål, rettelser eller forslag til ændringer kan rettes til Christian Bergqvist på cbe@jur.ku.dk, der endvidere meget gerne hører om oversete sager.

Siden er opbygget med støtte fra CESEL – Centre for European Studies in Economic Law/Juridisk Fakultet www.jur.ku.dk/cesel og Andersen & Partners/Advokatfirma www.andersen-partners.dk

Seneste opdatering: 20. januar 2017 - 17:22

Mødedatosorter stigende Sag Myndighed Regel Udfald Resumé Opfølgning Branche Afgørelse Detaljer
19-01-2017 Vestjyllands Andel a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a. Styrelsen
 • fusion
Godkendt Transaktionen gennemføres som en selskabsretlig fusion, hvor VA er det fortsættende selskab, mens NF opløses uden likvidation. Ved transaktionens gennemførsel opnår VA enekontrol over NF og dets aktiviteter. VA er en andelsejet grovvarevirksomhed, der har sine hovedaktiviteter inden for blandt andet salg af færdigfoder til svin og kvæg, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget. Selskabet afsætter primært sine produkter i Jylland og på Fyn. VA ejer endvidere en række minoritetsaktieposter i selskaber sammen med den andelsejede grovvarevirksomhed Danish Agro a.m.b.a., herunder flere udenlandske agroindustrielle selskaber i blandt andet Finland, Sverige, Tyskland og Baltikum. Fusionen vil få virkning på de danske markeder for foderråvarer, foderfedt, premix, svinefoder, kvægfoder, gødning, planteværn, såsæd, pakke og katalogvarer, energi og indkøb af korn. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Detaljer
10-01-2017 Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S styrelsen
 • Fusion
Godkendt Fusionen omfattede to forbudne transaktioner, der dog blev betragtet og behandlet som en enkelt fusionen. Den ene transation omfattede, at Verdo Tele A/S erhvervede en række kunder fra Stofa A/S og den anden at Eniig Fiber A/S erhvervede enekontrol med en mindre del af Verdo Tele A/S’ fiberbaserede elektroniske kommunikationsnet samt kunderne erhvervede fra Stofa A/S. Eniig Fiber A/S opnåde efter overdragelsen ikke kontrol med den resterende del af Verdo Tele A/S. Eniig Fiber A/S er en del af Eniig-koncernen, som har aktiviteter inden for fiberoptisk internet, el- og varmeforsyning, energisalg, og andre energirelaterede aktiviteter. Eniig Fiber A/S beskæftiger sig derudover med etablering og drift af kommunikationsinfrastruktur og leverer tv og andre teleindholdstjenester. Eniig Fiber A/S udbyder Waoo-produkter inden for tv, internet og telefoni samt højhastighedsinternet til erhvervsdrivende gennem Nianet. Verdo Tele A/S er en del af Verdo-koncernen, som har aktiviteter inden for fiberoptisk internet, el- og varmeforsyning, energisalg, og andre energirelaterede aktiviteter. Stofa ejer derudover 25 % af Verdo Tele A/S. Verdo Tele A/S beskæftiger sig med etablering og drift af kommunikationsinfrastruktur og leverer i begrænset omfang også højhastighedsinternet til erhvervsdrivende gennem Nianet. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Nej Detaljer
03-01-2017 Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser Styrelsen
 • kl §6
Problem KFST havde modtaget en klage over en leverandør af konsumprodukter til supermarkeder, der indikeret mulige prisstyring. Både horisontalt og vertikalt. KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse, der frembragte materiale, som indikerede at informationer om konkurrenternes prissætning var udvekslet mellem konsumproducenten og supermarkederne. Materialet kunne yderligere give indtryk af, at der har været udøvet en vis form for prisstyring fra konsumproducentens side over for visse supermarkeder. KFST valgte dog ikke at forfølge sagen yderligere, men i stedet indskærpe overfor konsumprodukten at der ikke måtte ske prisstyring.
 • Detailhandel
Detaljer
21-12-2016 Nykredit-tilsagn forlænges med op til seks måneder Rådet
 • fusion
Nykredit har anmodet Konkurrencerådet om at revurdere det tilsagn om loft på bidragssatser, som koncernen gav ved fusionen med Totalkredit i 2003. Indtil en afgørelse foreligger, har Konkurrencerådet forlænget Nykredits midlertidige tilsagn - dog makismalt med seks måneder.
 • Realkreditlån
Detaljer
19-12-2016 fusion mellem forsyningskoncerner i 9 kommuner til én forsyningskoncern Styrelsen
 • fusion
Godkendt Transaktionen indebærer, at de nuværende kommunale forsyningskoncerner (Frederiksund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S og Nordvand Holding A/S) fusioneres til én fælles forsyningskoncern i ét holdingselskab. Ligeledes indskydes Allerød Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S i den fælles forsyningskoncerns holdingselskab. Derudover vil de eksisterende serviceselskaber (Frederikssund Forsyning A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Furesø Egedal Forsyning A/S, Forsyningen Alle-rød Rudersdal A/S og Nordvand A/S) samt den del af Hørsholm Vand ApS, der leverer serviceydelser, efterfølgende blive fusioneret til ét fælles serviceselskab. Det fælles serviceselskab vil sammen med de eksisterende forsyningsselskaber udgøre datterselskaber til det kommende fælles holdingselskab. Forsyningsselskaberne udfører hovedsageligt produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand til kommunernes borgere og virksomheder. Egedal Kommune (Egedal Vandforsyning A/S), Furesø Kommune (Fure-sø Spildevand A/S), Hørsholm Kommune (Hørsholm Vand ApS) og Bal-lerup Kommune (Måløv Rens A/S) producerer elektricitet, der anvendes internt eller i begrænset omfang sælges til det østdanske marked for en-grossalg af fysisk elektricitet. Parterne oplyser, at fusionsparternes produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand er underlagt prisregulering, jf. bestemmelser i Vandsektorloven mv. Forsyningsselskaberne prissætning er pålagt at følge det såkaldte hvile i sig selv-princip. Dermed kan parter-ne ikke udføre en kommerciel prissætning mv. på markederne for vand og spildevand - hverken før eller efter fusionen. Egedal Kommune, Furesø Kommune, Hørsholm Kommune og Ballerup Kommune er aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet1. De fire kommuners samlede el-produktion udgør dog langt under 15 procent af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektri-citet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Fusionen blev herefter godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Nej
 • Forsyning
Detaljer
15-12-2016 Møbelgrossist får konkurrencebøde på 600.000 kroner dom
 • kl §6
Problem Retten i Holstebro idømt Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for i strid med konkurrencelovens at have dikteret bindende videresalgspriser. Nærmere bestemt havde selskabet i perioden 11. februar 2014 ‐ oktober 2014 stillet krav til en forhandler om at overholde de vejledende priser som mindstepriser på selskabets møbler. Selskabet var også tiltalt for at have forsøgt at hindre passivt salg til Norge og Tyskland ved at kræve at internetadgang fra disse lande skulle blokeres af forhandlerne. Det forhold blev Canett Furniture A/S dog frifundet for. I sin bødeudmåling tillægger retten det skærpende effekt at handlerne i det må tillægges en ledende medarbejder samt at der er sket systematisk forfølgende og sanktionering af overtrædelser. Som en formildende omstændighed noter retten at der kun var tale om enkeltstående overtrædelser samt at der skete frifindelse. Både i forhold til dele af tiltalen og den påstået periode. Sagen begyndte i 2014 da en forhandler henvendte sig til KFST og oplyste at Canett Furniture A/S havde stoppet leverancerne under henvisning til forhandlerens manglende efterlevelse af de vejledende priser. Detaljer
15-12-2016 Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol med Sæbe Compagniet ApS Styrelsen
 • fusion
Godkendt Ved transaktionen erhverver Bunzl Holding 100 pct. af anparterne og stemmerne i Sæbe Compagniet og opnår dermed enekontrol over Sæbe Compagniet. Bunzl Holding indgår i en større koncern (”Bunzl Gruppen”), som har aktiviteter i store dele af verden. Bunzl Gruppen tilbyder sine kunder onestop-shop ved at udbyde salg af forskelligt sammensatte varesortimenter. De varer, som indgår i Bunzl Gruppens varesortiment, indkøbes fra både producenter og andre grossister/distributører og omfatter bl.a.: rengøringsprodukter, hygiejneprodukter, fødevareemballager, sikkerhedsudstyr, borddækningsartikler, poser og sække mv. Bunzl Gruppen sælger sine varer til andre grossister/distributører, forhandlere og slutbrugere. Slutbrugerne udgøres af virksomheder, som ikke videresælger varerne som led i deres forretning, men derimod anvender dem i deres virksomhed. Sæbe Compagniet indkøber lignende varesortimenter fra producenter og andre grossister/distributører, men Sæbe Compagniet sælger kun til slutbrugere. Derudover tilbyder Sæbe Compagniet forskellige services og leveringer ned på timebasis. KFST noteret at der jvf. anmeldelsen var både horisontale overlap og vertikale forbindelser. Ingen af disse gav dog anledning til konkurrenceretlige bekymringer. Fusionen blev herefter godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Nej Detaljer
15-12-2016 Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud Styrelsen
 • Udbud
vejledning Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Nej Detaljer
08-12-2016 State‑Owned Enterprises as Global Competitors OECD
 • Rapport
Rapport An estimated 22% of the world’s largest firms are now effectively under state control, this is the highest percentage in decades. These firms are likely to remain a prominent feature of the global marketplace in the near future. The upsurge of state-owned enterprises (SOEs) as global competitors has given rise to concerns related to a level playing field. Some business competitors and observers claim that preferential treatment granted by governments to SOEs in return for public policy obligations carried out at home can give SOEs a competitive edge in their foreign expansion. The OECD has taken a multidisciplinary approach, looking at the issue from the competition, investment, corporate governance and trade policy perspectives. The report aims to sort fact from fiction, and develop a stronger understanding, based on empirical evidence, on how to address growing policy concerns with regard to SOE internationalisation. The report concludes that although there is no clear evidence of systematic abusive behaviour by SOE investors, frictions need to be addressed, in view of keeping the global economy open to trade and investment. Nej Detaljer
08-12-2016 Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system Styrelsen
 • kl §6
Problem På baggrund af et tips om en indirekte priskoordinering mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke udstedte KFST en indskærpelse, men forfulgte ellers ikke sagen yderligere. Tippet omfattede at når en kunde indhentede et tilbud hos det ene værksted, så kunne dette værksted i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, andre værksted, havde givet på samme opgave type. KFST indskærper derfor, at det til enhver tid skulle være op til det enkelte værksted alene at afgøre, hvilke tilbud/priser dette ville opkræve hos sine kunder, og at tilbud/priser ikke må være synlige for indbyrdes konkurrerende autoriserede værksteder gennem netværkets fælles IT system eller på anden vis. Fastlæggelse af, om der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, ville dog forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder undersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. KFST valgte ikke at anvende disse ressourcer og lukkede sagen med en indskærpelse. Nej
 • Autoreperation
Detaljer
07-12-2016 Oversigt over byggekartellet Styrelsen
 • kl §6
Problem Oversigt over virksomheder i det store byggekartel samt entrepriserne hvor de havde koordineret priser Nej
 • Bygge/anlæg
Detaljer
07-12-2016 Julius Nielsen & Søn - tiltalefrafald dom
 • kl §6
Problem Entreprenørvirksomheden Julius Nielsen & Søn har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere betalt bøder for 31 millioner kroner i sagerne. Sagen var dog alene afsluttet i forhold til den strafferetlige forfølgelse, idet Julius Nielsen & Søn bl.a. måtte betale erstatning til en række af "ofrene" fx Gentofte Kommune jvf. dom af 4/11 fra Sø & Handelsretten. Nej
 • Bygge/anlæg
Detaljer
01-12-2016 Sudden Price Spikes in Off-Patent Prescription Drugs: The Monopoly Business Model that Harms Patients, Taxpayers, and the U.S. Health Care System USA-Senate
 • Rapport
Rapport In November 2015, Chairman Susan Collins (R-Maine) and Ranking Member Claire McCaskill (D-Missouri) launched a bipartisan Senate Special Committee on Aging investigation of abrupt and dramatic price increases in prescription drugs whose patents had expired long ago. The Committee’s investigation centered on Turing Pharmaceuticals, Retrophin, Inc., Valeant Pharmaceuticals International, Inc., and Rodelis herapeutics—companies that acquired decades-old, off-patent affordable drugs and then raised the prices suddenly and astronomically. The investigation uncovered a business model that these four companies used (with some variation) to exploit market failures at the expense of patients. The Committee held three hearings Nej
 • Pharma
Detaljer
01-12-2016 Mere konkurrence i det offentlige CEPOS
 • Rapport
Rapport Selv om konkurrencelovgivningen i princippet gælder generelt, herunder for den markedsrettet del af den offentlige sektor, og virksomheder tillagt særlige rettigheder, så er dele heraf fritaget jvf. KL. § 2 såfremt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Beføjelsen til at foretage denne vurderingen er defacto henlagt til ressortministeren, hvilket i analysen bedømmes som "uheldigt" samtidig med at betydelig velfærdstab påpeges. Både grundet fraværet af effektiv konkurrence omkring en række offentlige ydelser og grundet forvridninger knyttet til offentlig støtte og regulering. Analysen, og forslagene til reformer af konkurrencereguleringen, er udarbejdet af konkurrencerådgivning.dk ved Niels Rytter i samarbejde med CEPOS og gennemgår en række mulige reformeringer af dansk konkurrenceregulering. Nej Detaljer
30-11-2016 Ulovlig prisaftale om service af naturgasfyr Rådet
 • kl §6
Problem Sagen drejer sig om, at en række konkurrerende udbydere af service på naturgasfyr (HMN Naturgas I/S, Gastech-Energi A/S ) og Kiertner ApS sammen med brancheforeningen DEBRA –Energibranchen har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af serviceudbydernes abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Sagen blev indledt på baggrund af en klage over en formodet ulovlig prisaftale mellem HMN og virksomhedens servicepartnere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i maj 2015 kontrolundersøgelse hos sagens parter. Det relevante marked i sagen kan afgrænses til markedet for gasfyrsservice i et område svarende til HMN’s distributionsområde, som dækker hovedstadsområdet (øst) og Nord- og Midtjylland (vest). Styrelsen har dog ikke foretaget en endelig afgrænsning af produktmarkedet og af det geografiske marked, da det i denne sag ikke er nødvendigt for sagens udfald. Den endelige afgrænsning af såvel produktmarkedet som det geografiske marked er derfor holdt åben. Den i sagen omhandlende aftale og/eller samordnede praksis påvirker ikke samhandelen mærkbart mellem medlemsstaterne. Sagen er derfor alene behandlet efter konkurrenceloven. Sagens materiale viser, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i efteråret 2013/foråret 2014, forhandlede om indholdet af en ny standardunderleverandørkontrakt til reguleringen af det vertikale forhold mellem HMN og den enkelte servicepartner. Parterne forhandlede blandt andet. om en ny afregningsmodel for HMN’s betaling af servicepartnerne. DEBRA, Gastech og Kiertner forhandlede på vegne af HMN’s servicepartnere i hovedstadsområdet. Forhandlingerne berører dog også HMN’s servicepartnere i Nord- og Midtjylland, da HMN anvender den samme underleverandørkontrakt herunder den samme afregningsmodel for alle sine servicepartnereDet er styrelsens vurdering, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6, har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Politianmeldt Detaljer
23-11-2016 Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af enekontrol med Nassau Door A/S Styrelsen
 • fusion
Godkendt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 15. juni 2016 modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Nassau Door A/S og dermed erhvervelsen af enekontrol. Detaljer
08-11-2016 DOVISTA A/S’ erhvervelse af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S Styrelsen
 • fusion
Godkendt Transaktionen omfatter at DOVISTA A/S’ erhverve 100 % af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S. DOVISTA A/S er holdingselskab for en gruppe af virksomheder, som udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa, herunder fx VELFAC A/S og Rationel Vinduer A/S i Danmark. Krone Holding ApS er moderselskab for Krone Vinduer A/S. Krone Vinduer A/S udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa. Produktionen foregår på egne fabrikker i Harken og Åbybro. Krone Vinduer A/S har i august 2016 overtaget P.T. Vinduer og Produktion A/S’ produktionsudstyr i Åbybro. Fusionen vil alene i mindre omfang have virkning på det danske marked for facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre. Fusionsparterne er ikke vertikalt integrerede virksomheder (udover at DOVISTA A/S køber en mindre del af dets produkter fra Krone Vinduer A/S). Fusionen blev herefter godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
 • Vinduer
Detaljer
08-11-2016 Opel Danmark betaler 8,25 kroner millioner i bøde dom
 • kl § 6
bøde Opel Danmark A/S vedtog en bøde på 8,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser i medio 2010 til februar 2014. Ved fastsættelsen af bødens størrelse var der lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed, herunder at overtrædelsen pågik efter t. marts 2013, samt på virksomhedens omsætning. Omvendt blev det anset som formildende at Opel Danmark selv henvendte sig til myndighederne og fremlagde oplysninger om overtrædelsen. Oplysninger, som myndighederne ikke kendte på tidspunktet og som satte disse istand til at identificere en overtrædelse. Endvidere fremlagde Opel dokumentationen for, at virksomheden havde implementeret et omfattende complianceprogram. Nej
 • Salg af biler
Detaljer
04-11-2016 Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn dom
 • kl §6
erstatning Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser, men mente ikke at være erstatningspligtig herfor. I forhold til Skovshoved entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at man ikke vundet denne, og som følge heraf heller ikke påført Gentofte Kommune nogen overpris. Gentofte Kommune ønskede dog erstatning for omkostningerne ved at genudbyde opgaven. I forhold til Dyssegårdsskolen entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at vedtagelsen af et bødeforlæg ikke var det samme som at anerkende "skyld" og ertatningsansvar, hvilket man afviste. Sø & Handelsretten fandt, at der havde fundet priskoordinering sted i forbindelse med udbud af to kommunale byggeprojekter i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 jf. stk. 3 samt markedsføringslovens § 1. Der fandtes dog alene at være ført tilstrækkeligt bevis for det opgjorte tab vedr. det ene udbud (Dyssegårdskolen), og der blev tilkendt erstatning herfor på DKK 248.900. Sagen var en udløber af "Det Store Byggekartel" og tager ikke stilling til N.H. Hansen & Søn synspunkt om at man kan vedtagelsen af et bødeforlæg ikke er det samme som at man anerkender at have overtrådt konkurrencereglerne og pådraget sig et ansvar. N.H. Hansen & Søn havde i øvrigt opnået tiltalefrafald for sin deltagelse i "Det Store Byggekartel" og illustrerer delvis kobling mellem tiltalefrald og ertsatning. Ikke anket
 • Bygge/anlæg
Detaljer
13-10-2016 Konkurrencerådet: Alvorlige problemer på markedet for medicin til apoteker Rådet
 • Rapport
Rapport Konkurrencerådet har udarbejdet en analyse ”Konkurrence om distribution af medicin”,der afdækker en række konkurrencemæssige problemer på markedet for distribution af medicin til apotekerne. Aktuelt er dette marked domineret af to grossister, Nomeco og Tjellesen Max Jenne, der ikke i praksis kan konkurrere på prisen samtidig med at der mangler pres fra potentielle konkurrenter grundet betydelige adgangsbarrierer. Apotekerne har endvidere kun begrænsede incitamenter til at afprøve andre engrosforhandlere. Reguleringen af området betyder, at apotekernes indkøbspris på medicin er den samme, uanset hvilken af de to eksisterende engrosforhandlere, de køber medicin igennem. Og de to store grossisters rabatsystemer er stort set identiske. Begge grossister tilbyder apotekerne det fulde sortiment af medicin, og de tilbyder hver især en it‐løsning, som betyder, at apotekeren ikke skal tænke på varebestilling og lagerstyring. Det styrer grossisten. Det tætte samarbejde og it‐løsningen gør det vanskeligt for nye grossister at komme ind på markedet. På baggrund af analysen opstiller Konkurrencerådet en række anbefalinger, som kan samles under tre hovedoverskrifter omfattende 1) De væsentlige barrierer for nye medicingrossister skal reduceres. 1) Medicingrossister skal have bedre muligheder for at konkurrere på pris og større incitament til at konkurrere på leveringsevne. 3) Apotekerne skal have større incitament til at afsøge markedet og finde alternative grossister. Anbefalingerne forudsætter dog bla. lovændringer. ??
 • Apoteker
Detaljer
07-10-2016 Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af LMB Danmark A/S Styrelsen
 • fusion
Godkendt Ved transaktionen erhverver Danish Agro Machinery Holding A/S den fulde aktiekapital i LMB Danmark A/S og opnår dermed enekontrol over LMB Danmark A/S. Danish Agro Machinery Holding A/S er 100 pct. ejet af Danish Agro a.m.b.a., som dermed er det ultimative moderselskab for Danish Agro Machinery Holding A/S. Danish Agro a.m.b.a. er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget. Danish Agro a.m.b.a. har ingen danske aktiviteter med import og salg af landbrugsmaskiner eller reservedele. LMB Danmark A/S driver aktiviteter inden for import og salg af landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele af mærket CLAAS. LMB Danmark A/S er alene aktiv med engrossalg til selvstændige forhandlere i Danmark. LMB Danmark A/S har således ikke detailaktiviteter i form gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Nej Detaljer
06-10-2016 Ny organisation i Konkurrence- Forbrugerstyrelsen Styrelsen
 • pressemeddelse
pressemeddelse KFST har med effekt fra 1/1-2017 gennemført en organisationsændring. Ændringen omfatter at oprettelsen af ForbrugerpoliskCenter, som m skal varetage arbejdet med at udvikle Danmarks forbrugerpolilik. Det omfatter bl.a. lovforberedende arbejde, internationale forbruger opgaver, arbejdet med adfærdsøkonomi, samt arbejdet under ForbrugerEuropa. KFST opretter også en ny fusionsehed, specialiseret i at gennemføre større fusionssager. Endelig skifter JuridiskSekretariat navn til KonkurrencejuridiskCenter, der samtidig får tilført flere ressourcer. Som konsekvens af disse ændringer nedlægges Center for Innovation og Center for policy og lovforberedende arbejde. Nej
 • Sportartikler
Detaljer
29-09-2016 Sport 24 A/S’ erhvervelse af Stadium Danmark A/S Styrelsen
 • fusion
Godkendt Ved transaktionen erhvervede Sport 24 A/S enekontrol over Stadium Danmark A/S. Sport 24 A/S forhandler et bredt sortiment af sportsartikler fordelt på 18 traditionelle detailbutikker beliggende i Jylland og 31 outlet detailbutikker, fordelt på 24 i Jylland, 2 på Fyn og 5 på Sjælland. Desuden forhandler Sport 24 A/S sportsartikler via internettet på www.sport24.dk, www.sport24outlet.dk og www.sport24business.dk. Over for erhvervskunder og sportsforeninger forhandler Sport 24 A/S også profilbeklædning og gaveartikler. Derudover ejer Sport 24 A/S den fulde aktiekapital i og har enekontrol med G Sport Danmark A/S. Dette datterselskab ejer rettighederne til varemærket ”Sportigan” og er kædekontor og indkøbsforening for Sportigankæden, der også forhandler et bredt sortiment af sportsartikler fra detailbutikker. Stadium Danmark A/S er enekontrolleret af Stadium Sweden AB, der er moderselskab i en koncern, der er beskæftiget med forhandling af et bredt sortiment af sportsartikler, herunder sportsartikler i eget navn. Stadium Danmark A/S forhandler sportsartikler gennem 7 traditionelle detailbutikker, fordelt på 1 i Jylland og 6 på Sjælland. Derudover forhandler Stadium Danmark A/S sportsartikler via internettet på www.stadium.dk. Idet fusionen da ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Nej Detaljer
28-09-2016 Horestas modernisering af videnbank er uproblematisk Rådet
 • kl §6
intet problem Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Horestas Videnbank er et system til indsamling, bearbejdning og videreformidling af data til brug for markedsanalyser og benchmarking inden for hotelbranchen. Horestas hidtidige Videnbank blev etableret i 1999, hvor Horesta i konkurrence med flere konsulenthuse og revisionsfirmaer vandt et udbud fra Wonderful Copenhagen. Formålet med databanken var (og er) at indsamle oplysninger fra hotellerne mhp. at vurdere effekten af iværksatte turismefremstød. Hotellerne, der indberetter, data kan udover generelle analyser og rapporter tilkøbe mere målrettede benchmarkrapporter med gennemsnitstal for minimum fem udvalgte konkurrenter, de kan sammenligne sig med. Rapporterne består af aggregerede tal, der ikke giver hotellerne indsigt i de enkelte konkurrenters preformance, men alene grundlag for de kan benchmarke egen preformance. Moderniseringen omfattede automatiseringen af en række elementer samt lette udtræk. Horestas Videnbank drives i konkurrence med andre kommercielle benchmarkingvirksomheder, og i en række EU lande har konkurrencemyndighederne gennemført forskellige evalueringer og "godkendelser" af diverse databaser. KFST afgrænset to overordnet marker, omfattende markedet for a) produktion og salg af benchmarkingrapporter samt generelle markedsanalyser og ad hoc rapporter vedrørende hoteller (hotelbenchmarking) og b) salg af overnatningsfaciliteter (hotelmarked). Derudover fandt KFST at databasen ikke havde en mærkbar påvirkning af handelen mellem medlemsstater, hvorfor EU reglerne ikke fandt anvendelse. Mere afgørende åbnede dette for at KFST kunne behandle sagen efter konkurrencelovens §§ 6-9. På baggrund af en analyse af databasen forskellige elementer fandt KFST, at databasen ikke syntes at begrænse konkurrencen. Som følge heraf var den ikke omfattet af konkurrencelovens § 6, og Horestas primære anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter § 9 kunne derfor imødekommes. Nej
 • Hotel
Detaljer
19-09-2016 Axcel IV erhverver enekontrol over Lessor Group Styrelsen
 • Fusion
Godkendt Ved transaktionen erhvervede Axcel gennem AX IV Holding ApS samtlige aktier i Lessor Holding ApS og iPayroll Holding ApS (Lessor Group). KFST modtog i forbindelse med offentliggørelsen af fusionen henvendelse fra en konkurrent, der oplystr, at Lessor er den nærmeste konkurrent til KMD A/S og Silkeborg Data A/S og derved at fusionen kunne medføre et horisontalt overlap på markedet for HR- og lønsystemer til offentlige kunder og en øgning i koncentrationen heri. Parterne oplyste dog at på et sådanne marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner havde Silkeborg Data AIS og KMD A/S en markedsandel på henholdsvis [20-35] pct. og [65-80] pct., mens Lessor har en markedsandel på nul. På dette marked vil delta således være nul. Praksis indikerer dog at det kan være relevant at anlægge et længere tidshorisont (fx op til flere år), der bl.a. vurder hvor store markedsandele den fusioneret andel kan opnå på sigt. Set i lyset af, at Lessor har deltaget i to kommuners udbud af HR- og lønsystemer (Hørsholm og Frederiksberg) vurderet KFST de potentielle konkurrencemæssige virkninger af fusionen på et givent marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner. Overordnet har Lessor udtrykt interesse for at indtræde på dette og konkret afgivet tilbud til to kommuner (Frederiksberg og Hørsholm), men aldrig vundet et udbud. Endvidere manglede Lessor et færdigudviklet HR og lønssystem, hvorfor det var mindre sandsynligt at Lessor ville kunne byde (og vinde) opgaver indenfor de næste fem år. Dertil kom at mange kommuner har præferencer for at anvende udbydere, de i forvejen kender eller har erfaring med. En række forhold indikerer således, at fusionen mellem Axcel og Lessor ikke vil begrænse den effektive konkurrence betydeligt. Udover de horisontale forhold kunne fusionen medføre en afskærmende effekt overfor Fujitsu, idet Fujitsus adgang til at levere en samlet pakke med både økonomisystem og lønsystem kunne blive begrænset. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for afskærmning. Dette skyldes bl.a., at Fujitsu og Lessor ikke hidtil havde haft et fast samarbejde samt at fusionsparterne ville mangle incitament til en afskærmning da Fujitsu og Silkeborg Data A/S tilbyder en samlet løsning til en betydelig del af kommunerne. Dette er endvidere i overensstemmelse med en tilsvarende vurdering i styrelsens godkendelse af Axcels køb af Silkeborg Data A/S. På baggrund heraf godkendte KFST fusionen. Nej Detaljer

Sider